Home » Kierunki studiów » Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji publicznej

Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji publicznej

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej. Nowoczesna formuła studiów prowadzi do poszerzania i zdobywania nowych kompetencji w dziedzinie e-administracji. Słuchacz nabywa umiejętności analizowania i rozumienia zasad funkcjonowania e-administracji, a także poszerza swoją praktyczną wiedzę w dziedzinie funkcjonowania e-administracji na jej kolejnych szczeblach struktury organizacyjnej.
Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie warsztatów i zajęciami w formie konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Studium trwa dwa semestry i obejmuje łącznie 180 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz praktyków administracji rządowej i samorządowej. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie.

Ukończenie studiów Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji publicznej uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.

Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

 

 Lp. Nazwa przedmiotu Typ (forma) zajęć Czas trwania(liczba godzin) Sposób zaliczenia Punkty ECTS
 1 E-demokracja Konwersatorium 8 Egzamin 3
 2 Administracja publiczna Konwersatorium 10 Egzamin 4
 3 Podstawy organizacji i zarządzania Konwersatorium e-learning 8 Zaliczenie na ocenę 2
 4 Służba cywilna Konwersatorium 10 Zal. na ocenę 4
 5 Administrowanie stroną internetową Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 24 Zaliczenie na ocenę 6
 6 Dostęp do informacji publicznej Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 8 Zaliczenie 3
 7 Postępowanie administracyjne Konwersatorium 10 Egzamin 4
 8 Informatyzacja administracji. Wdrażanie projektów informatycznych w administracji publicznej Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 16 Zaliczenie na ocenę 6
 9 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Konwersatorium 8 Zaliczenie na ocenę 3
 10 Komunikacja społeczna – zarządzanie relacjami z klientem Konwersatorium 8 Zaliczenie na ocenę 4
 11 E-usługi w administracji publicznej Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 16 Zaliczenie na ocenę 4
 12 Public relations w administracji publicznej Konwersatorium 10 Zaliczenie na ocenę 2
 13 Społeczeństwo informacyjne Konwersatorium 8 Zal. na ocenę 3
 14 Prawo Internetu Konwersatorium 8 Zal. na ocenę 3
 15 Bezpieczeństwo w sieci Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 10 Zal. na ocenę 3
 16 Elektroniczne zarządzanie dokumentami Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 8 Zal. na ocenę 3
 17 Geoinformatyka Warsztat – zajęcia w sali komputerowej 10 Zal. na ocenę 3