Home » Kierunki studiów » Etyka i polityka

Etyka i polityka

Podyplomowe studia Etyka i Polityka realizowane są za pomocą dwóch ścieżek: – pierwsza – kierowana do nauczycieli etyki, której celem jest podniesienie kwalifikacji. Studia te mają charakter trzysemestralny. Limit przyjęć – 60 osób.

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu w zakresie etyki i polityki. Studia mają charakter specjalistyczny, a ich podstawowym zadaniem jest wprowadzenie słuchaczy do normatywnej refleksji nad moralnością, systematyczno-historyczą prezentacją teorii i szkół etycznych, koncepcji etycznych w nurcie filozofii klasycznej. Celem studiów jest też zapoznanie uczestników ze podstawowymi pojęciami etycznymi, przemianami w myśleniu etycznym, problemami i sporami wokół podstawowych wartości oraz nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu moralności i etyki. Celem studiów jest także kształtowanie rozpoznawania relacji między etyką, moralnością a polityką.

Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów uprawniające do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach średnich i gimnazjach.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

Program studiów dla nauczycieli

 Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wprowadzenie do Etyki

44

Wykład

Egzamin

Psychologia polityki

12

Konwersatorium

Egzamin

Współczesne systemy polityczne

12

Wykład

Egzamin

Ruchy społeczne

12

Konwersatorium

Egzamin

Problemy współczesnego państwa

12

Wykład

Egzamin

Teorie i szkoły etyczne

24

Wykład

Egzamin

Etyka sfery publicznej

16

Wykład

Egzamin

Kodeksy etyczne i prawne

24

Wykład

Egzamin

Etyki religijne i świeckie

16

Wykład

Egzamin

Aksjologia polityki

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Problemy etyki zawodowej

16

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Kultura i polityka

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka i media

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Prawa człowieka i ich łamanie we współczesnym świecie

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka ekologiczna

16

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Subkultury młodzieżowe

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Aksjologiczne podstawy integracji europejskiej

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka zawodu nauczyciela

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Dydaktyka etyki

20

Ćwiczenia

Zal. na ocenę

Etyka ucznia

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka w gospodarce rynkowej

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Motywy podejmowanych decyzji

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Dylematy etyczne – warsztaty

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Emisja głosu

16

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Metodologia badań nad etyką

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Razem 352 godziny

druga – dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu etyki i polityki, a w szczególności dla osób z wykształceniem prawniczym, politologicznym, ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerów. Studia mają charakter dwusemestralny. Limit przyjęć – 60 osób. Celem studiów jest kształcenie osób z wykształceniem prawniczym, politologicznym, ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerów w zakresie etyki i polityki. Studia mają charakter specjalistyczny, a ich podstawowym zadaniem jest wprowadzenie słuchaczy do normatywnej refleksji nad moralnością, systematyczno-historyczna prezentacja teorii i szkół etycznych, koncepcji etycznych w nurcie filozofii klasycznej. Celem studiów jest też zapoznanie uczestników ze podstawowymi pojęciami etycznymi, przemianami w myśleniu etycznym, problemami i sporami wokół podstawowych wartości oraz nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu moralności i etyki. Celem studiów jest także kształtowanie rozpoznawania relacji między etyką, moralnością a polityką. Efektem kształcenia będzie przygotowanie pracowników sektora publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania jakością oraz poprawy aktywności obywatelskiej w sferze publicznej. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów.

Program studiów

 Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Wprowadzenie do Etyki

44

Wykład

Egzamin

Psychologia polityki

12

Konwersatorium

Egzamin

Współczesne systemy polityczne

12

Wykład

Egzamin

Ruchy społeczne

12

Konwersatorium

Egzamin

Problemy współczesnego państwa

12

Wykład

Egzamin

Etyka sfery publicznej

16

Wykład

Egzamin

Kodeksy etyczne i prawne

24

Wykład

Egzamin

Etyki religijne i świeckie

16

Wykład

Egzamin

Aksjologia polityki

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Problemy etyki zawodowej

16

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Kultura i polityka

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka i media

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Prawa człowieka i ich łamanie we współczesnym świecie

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka ekologiczna

16

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Subkultury młodzieżowe

12

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Etyka w gospodarce rynkowej

8

Konwersatorium

Zal. na ocenę

Razem 224 godziny