Home » Kierunki studiów » Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Studium adresowane jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujących lub pragnących podjąć pracę w oświacie.

Studium trwa dwa semestry i obejmuje łącznie 208 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz praktyków w dziedzinie zarządzania oświatą.

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie.

Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Nauk Politycznych o specjalności organizacja i zarządzanie oświatą uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.

Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

Blok ogólny – General programme

lp. Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Integracja europejska, prawo i instytucje europejskie

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

3

2.  Nauka o polityce

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

3. Psychologia polityki

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

2

4. Socjologia

Konwersatorium

12

Zal.

1

5. Współczesne systemy polityczne, system polityczny RP

Konwersatorium

20

Zal. na ocenę

4

6. Marketing polityczny

Konwersatorium

12

Zal.

2

7. Współczesna myśl polityczna

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

8. Administracja publiczna

Wykład

12

Egzamin

4

9. Historia państwa i prawa w XX wieku

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

10. Podstawy organizacji i zarządzania

Konwersatorium
e-learning

8

Zal.

2

11. Ustrój samorządu terytorialnego

Konwersatorium
e-learning

12

Zal. na ocenę

3

Organizacja i zarządzanie oświatą – Organization and Management of Education

lp. Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Organizacja systemu oświaty

Warsztat

8

Zal.

5

2. Ekonomia dla nauczycieli

Konwersatorium

12

Zal

3

3. Polityka edukacyjna państwa

Konwersatorium

12

Zal

3

4. Organizacja i zarządzanie szkołą

Warsztat

8

Zal.

5

5. Prawo administracyjne

Konwersatorium

8

Zal

3

6. Zamówienia publiczne

Konwersatorium

8

Zal.

3

7. Finanse publiczne

Warsztat

4

Zal.

3

8. Prawo oświatowe

Konwersatorium

8

Zal.

5