Home » Kierunki studiów » Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą specjalistyczną wiedzę z zakresu studium do pracy w administracji publicznej oraz służb publicznych.

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących sytuacji kryzysowych oraz wiedzy dotyczącej sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym.

Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy cechowali się następującymi umiejętnościami:

 • analiza i ocena procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • podejmowanie decyzji podczas działania w warunkach kryzysowych,
 • umiejętne wykorzystywanie optymalnych technik organizacji i pracy w sytuacjach wyjątkowych,
 • organizowanie najbardziej sprawnych i skutecznych mechanizmów decyzyjnych,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia o charakterze terrorystycznym itp.).

Kolejne ważne umiejętności, jakie zostaną przekazane słuchaczom, to: umiejętność skutecznego działania w grupie, kierowania zespołami opartymi na zrozumieniu zmiennych uwarunkowań społecznych, psychologicznych, ekonomicznych i innych; umiejętność przeprowadzania symulacji przy planowaniu działań i rozwiązywaniu trudnych problemów i zagadnień.

Biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę przekazaną absolwentom podyplomowych studiów bezpieczeństwa zewnętrznego, przewidujemy następujące możliwości ich zatrudnienia:

 • w administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW.
 • w organach i agendach Unii Europejskiej,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w mediach, w tym mediach elektronicznych,
 • w firmach prywatnych oraz w agencjach reklamowych i in.,
 • a także jako specjalistów od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

lp. Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania
(liczba godzin)

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykład

8

Egzamin

3

2. Problemy współczesnego państwa

Wykład

8

Egzamin

3

3. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykład

16

Egzamin

5

4. Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykład

8

Egzamin

3

5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

6. Ochrona informacji niejawnych

Konwersatorium

8

Egzamin

3

7. Bezpieczeństwo przemysłowe

Konwersatorium

10

Zal. na ocenę

3

8. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu

Konwersatorium

10

Zal. na ocenę

3

9. Biały wywiad

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

2

10. Służby specjalne we współczesnym państwie

Konwersatorium

8

Egzamin

3

11. Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykład

8

Zal. na ocenę

2

12. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych

Wykład

8

Egzamin

3

13. Podstawy kryminologii i kryminalistyki

Wykład

15

Egzamin

5

14. Bezpieczeństwo sfery publicznej

Konwersatorium

10

Egzamin

4

15. Zarządzanie kryzysowe

Wykład

8

Egzamin

3

16. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

2

17. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Konwersatorium

10

Zal. na ocenę

3

18. Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych

Konwersatorium

10

Zal. na ocenę

3

19. Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych (PTSD)

Konwersatorium

6

Zal. na ocenę

2

20. Zarządzanie bezpieczeństwem (gra decyzji)

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

2