Home » Kierunki studiów » Kontrola Instytucji Publicznych

Kontrola Instytucji Publicznych

Podyplomowe Studium Kontrola Instytucji Publicznych

Studium adresowane jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujących lub pragnących podjąć pracę w kontroli instytucji publicznych.

Studium trwa dwa semestry i obejmuje łącznie 220 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli i firm audytorskich.

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie. Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Nauk Politycznych o specjalności kontrola instytucji publicznych uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.

Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.
Blok ogólny – General programme

lp. Nazwa przedmiotu
Typ (forma) zajęć
Czas trwania
Sposób zaliczenia
Punkty ECTS
1. Integracja europejska, prawo i instytucje europejskie
Konwersatorium
16
Zal. na ocenę
3
2.  Nauka o polityce
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
3
3. Psychologia polityki
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
2
4. Socjologia
Konwersatorium
12
Zal.
1
5. Współczesne systemy polityczne, system polityczny RP
Konwersatorium
20
Zal. na ocenę
4
6. Marketing polityczny
Konwersatorium
12
Zal.
2
7. Współczesna myśl polityczna
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
3
8. Administracja publiczna
Wykład
12
Egzamin
4
9. Historia państwa i prawa w XX wieku
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
3
10. Podstawy organizacji i zarządzania
Konwersatorium
e-learning
8
Zal.
2
11. Ustrój samorządu terytorialnego
Konwersatorium
e-learning
12
Zal. na ocenę
3

 

Kontrola Instytucji Publicznych – Control of Public Institutions

lp. Nazwa przedmiotu
Typ (forma) zajęć
Czas trwania
Sposób zaliczenia
Punkty ECTS
1. Kontrola administracji
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
6
2. Zamówienia publiczne
Warsztat
8
Zal.
3
3. Służba cywilna
Konwersatorium
e-learning
12
Zal. na ocenę
4
4. Audyt wewnętrzny
Konwersatorium
16
Zal. na ocenę
8
5. Kontrola wykonania budżetu państwa
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
6
6. Prawo administracyjne
Konwersatorium
8
Zal.
3

STUDIA W PARTNERSTWIE Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM