Home » Kierunki studiów » Edukacja dla Bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Podyplomowe studia Edukacja dla Bezpieczeństwa ukierunkowane są na specjalistyczne kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu z zakresu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń.

Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej już wiedzy.

Absolwenci podyplomowych studiów Edukacja dla bezpieczeństwa otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach różnego stopnia.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

Program

lp. Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania (ilość godzin)

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1. Problemy współczesnego państwa

Wykład

8

Zal. na ocenę

2

2. Zagrożenia czasu wojny

Wykład

12

Zal.

2

3. System obronności RP

Wykład

8

Zal.

2

4. Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykład

8

Zal.

2

5. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

Konwersatorium

14

Egzamin

4

6. Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa

Konwersatorium

8

Egzamin

3

7. Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

2

8. Bezpieczeństwo sfery publicznej

Wykład

12

Egzamin

4

9. Służby specjalne we współczesnym państwie

Konwersatorium

12

Zal.

2

10. Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wykład

12

Zal. na ocenę

3

11. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu

Konwersatorium

10

Zal.

2

12. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Konwersatorium

8

Zal.

2

13. System ochrony praw człowieka

Wykład

8

Zal.

2

14. Zarządzanie kryzysowe

Wykład

8

Zal.

2

15. Kryzysy gospodarcze

Konwersatorium

12

Zal.

2

16. Kryzysy polityczne

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

17. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

18. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Wykład

12

Zal.

2

19. Zagrożenia ekologiczne

Konwersatorium

12

Zal.

2

20. Bezpieczeństwo przemysłowe

Konwersatorium

8

Zal.

2

21. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

konwersatorium

24

Zal.

2

22. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Wykład

8

Zal.

2

23. Profilaktyka kontrterrorystyczna

Ćwiczenia

12

Zal.

2

24. Pierwsza pomoc

Konwersatorium

16

Egzamin

4

25. Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych

Konwersatorium

8

Zal.

2

26. Subkultury młodzieżowe

Konwersatorium

12

Zal.

2

27. Emisja głosu

Konwersatorium

16

Zal.

2

28. Ochrona cywilna

Konwersatorium

16

Egzamin

4

29. Obrona cywilna

Wykład

16

Zal. na ocenę

3

31. Bezpieczeństwo energetyczne

Konwersatorium

12

Zal.

2

32. Psychologiczne aspekty edukacji

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

2