Home » Kierunki studiów » Dydaktyka Wiedzy o Społeczeństwie – 3 semestry

Dydaktyka Wiedzy o Społeczeństwie – 3 semestry

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania kolejnych stopni zawodowych, zgodnie z Kartą Nauczyciela a także w celu zyskania przygotowania merytorycznego i metodycznego do nauczania w zreformowanej szkole, zwłaszcza w gimnazjum oraz liceum sprofilowanym.

Studium adresowane jest do nauczycieli z tytułem magistra, pracujących w szkołach publicznych oraz niepublicznych, którzy chcą nauczać drugi przedmiot.

Studium trwa trzy semestry i obejmuje łącznie 350 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz doświadczonych dydaktyków z wieloletnim stażem pracy w oświacie oraz innych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, emisji głosu czy zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie.

Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Dydaktyki Wiedzy o Społeczeństwie uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.

Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium Dydaktyki Wiedzy o Społeczeństwie jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do nauki zawodu nauczyciela WOS. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

Blok ogólny – General programme

lp. Nazwa przedmiotu
Typ (forma) zajęć
Czas trwania
Sposób zaliczenia
Punkty ECTS
1. Integracja europejska, prawo i instytucje europejskie
Konwersatorium
16
Zal. na ocenę
3
2.  Nauka o polityce
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
3
3. Psychologia polityki
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
2
4. Socjologia
Konwersatorium
12
Zal.
1
5. Współczesne systemy polityczne, system polityczny RP
Konwersatorium
20
Zal. na ocenę
4
6. Marketing polityczny
Konwersatorium
12
Zal.
2
7. Współczesna myśl polityczna
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
3
8. Administracja publiczna
Wykład
12
Egzamin
4
9. Historia państwa i prawa w XX wieku
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
3
10. Podstawy organizacji i zarządzania
Konwersatorium
e-learning
8
Zal.
2
11. Ustrój samorządu terytorialnego
Konwersatorium
e-learning
12
Zal. na ocenę
3

Wiedza o Społeczeństwie – Social Studies

lp. Nazwa przedmiotu
Typ (forma) zajęć
Czas trwania
Sposób zaliczenia
Punkty ECTS
1. System ochrony praw człowieka
Konwersatorium
12
Zal. na ocenę
2
2. Wykład monograficzny
Wykład
20
Zal. na ocenę
3
3. Finanse publiczne
Warsztat
4
Zal.
3
4. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Konwersatorium
22
Zal. na ocenę
3
5. Prawo administracyjne
Konwersatorium
8
Zal.
3
6. Aktywne metody nauczania
Warsztat
12
Zal. na ocenę
3
7. Udzielanie pierwszej pomocy
Konwersatorium
16
Zal. na ocenę
4
8. Odpowiedzialność prawna opiekuna
Warsztat
12
Zal. na ocenę
3
9. Wykład monograficzny I – podstawy ekonomii
Wykład
14
Zal.
2
10. Wykład monograficzny II –
statystyka dla nauczycieli
Wykład
14
Zal.
2
11. Wykład monograficzny III
Wykład
12
Zal.
2
12. Wykład monograficzny IV
Wykład
12
Zal.
2
13. Wykład monograficzny V
Wykład
8
Zal.
2
14. Wykład monograficzny
Wykład
8
Zal. na ocenę
2
15. Emisja głosu
Warsztat
20
Zal.
4
16. Psychologiczne aspekty edukacji
Warsztat
8
Zal. na ocenę
3
17. Wykład monograficzny
Wykład
8
Zal.
2

Obowiązkowe 60 godzin praktyk z WOSu.