Home » Kierunki studiów » Bezpieczeństwo Wewnętrzne – specjalność: zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – specjalność: zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych

baner-duzy
Studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – specjalność: zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych w swoim założeniu mają charakter służący poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy pracowników sfery publicznej jak i prywatnej oraz absolwentów uczelni wyższych. Absolwent studiów podyplomowych bezpieczeństwa wewnętrznego – specjalność: zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych ma zatem uzyskać silniejszą podbudowę teoretyczną i metodologiczną, służącą pozyskaniu umiejętności i kompetencji dających mu możliwość formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań w zakresie powierzonych obowiązków oraz pracy w wyspecjalizowanych zespołach i kierowania nimi.

Szczególnie preferowanym profilem kandydata będzie funkcjonariusz lub kandydat na funkcjonariusza resortu służ mundurowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej kraju.

Celem podstawowym kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących zarządzania instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Studia stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej. Głównym celem studiów jest wyszkolenie kadry średniego szczebla w zakresie zabezpieczenia medycznego sytuacji kryzysowych.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną, pogłębioną i poszerzoną w stosunku do studiów I i II stopnia (o charakterze praktycznym), podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności, a także instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

 

Absolwenci podyplomowych studiów bezpieczeństwa wewnętrznego mają m.in. możliwość zatrudnienia:

– w administracji publicznej: rządowej i samorządowej;

– w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW;

– w organach i agendach Unii Europejskiej;

– w organizacjach międzynarodowych;

– w firmach prywatnych;

– w firmach zajmujących się ochroną jako zabezpieczający obiekty mienia i ludzi

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin. Ukończenie Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.

 

Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

 

 Lp Nazwa przedmiotu Typ (forma) zajęć Czas trwania(liczba godzin) Sposób zaliczenia Punkty ECTS
 1 Reagowanie kryzysowe w NATO i UE Konwersatorium 8 Zal. na ocenę 3
 2 Zarządzanie kryzysowe w Polsce Wykład 10 Zal. na ocenę 5
 3 Logistyka w zarządzaniu kryzysowym Konwersatorium 5 Zaliczenie 1
 4 Procedury postępowania wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa Konwersatorium 5 Zal. na ocenę 1
 5 Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych Konwersatorium 10 Zal. na ocenę 4
 6 Bezpieczeństwo imprez masowych Konwersatorium 5 Zaliczenie 1
 7 Współczesne konflikty zbrojne Wykład 12 Egzamin 5
 8 Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Konwersatorium 5 Zal. na ocenę 2
 9 Specyfika zwalczania zdarzeń terrorystycznych Konwersatorium 10 Zal. na ocenę 4
 10 Kształtowanie postaw i zachowań w sytuacji o charakterze terrorystycznym Konwersatorium 5 Zaliczenie 1
 11 Prywatyzacja bezpieczeństwa Konwersatorium 5 Zaliczenie 1
 12 Wprowadzenie do bezpieczeństwa wewnętrznego Wykład 10 Zal. na ocenę 5
 13 Zagrożenia epidemiologiczne oraz podstawy medycyny tropikalnej Konwersatorium    6 Egzamin 3
 14 Zagadnienia psychoprofilaktyki medycyny katastrof Konwersatorium 6 Egzamin 3
 15 Medycyna pola walki Konwersatorium 16 Zal. na ocenę 3
 16 Organizacja i doktryna zabezpieczenia medycznego SZ Konwersatorium 4 Zal. na ocenę 3
 17 Medycyna katastrof/ System PRM Konwersatorium 16 Zal. na ocenę 3
 18 Stany zagrożenia życia w zdarzeniach masowych Konwersatorium 4 Zal. na ocenę 3
 19 Zabezpieczenie medyczne działań bojowych Konwersatorium 6 Zal. na ocenę 3
 20 Bioetyka i aspekty prawa humanitarnego w operacjach wojskowych Konwersatorium 4 Zal. na ocenę 2
 21 Pierwsza pomoc Ratownictwo taktyczne Konwersatorium 24 Zal. na ocenę 3
 22 Aspekty toksykologiczne w zdarzeniach masowych Konwersatorium 4 Zal. na ocenę 1

 

 

Więcej szczegółów na stronie: http://studiapodyplomowe.wim.mil.pl