Home » Kierunki studiów » Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego

Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego w swoim założeniu mają charakter służący poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy pracowników sfery publicznej jak i prywatnej oraz absolwentów uczelni wyższych. Absolwent studiów podyplomowych  bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ma zatem uzyskać silniejszą podbudowę teoretyczną i metodologiczną, służącą pozyskaniu umiejętności i kompetencji dających mu możliwość formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań w zakresie powierzonych obowiązków oraz pracy w wyspecjalizowanych zespołach i kierowania nimi.

Celem podstawowym kształcenia na kierunku bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego i utrzymania porządku publicznego. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących zarządzania instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście gospodarczym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Studia stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej.
Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną, pogłębioną i poszerzoną w stosunku do studiów I i II stopnia (o charakterze praktycznym), podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa gospodarczego, społeczności, a także instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin. Ukończenie Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.
Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

PROGRAM STUDIÓW

Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego

Nazwa przedmiotu Typ (forma) zajęć Czas trwania(liczba godzin) Sposób zaliczenia Punkty ECTS
 1 Podstawy kryminologii Wykład 8 Egzamin 4
 2 Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej Wykład 8 Egzamin 3
 3 System zapobiegania i zwalczania przestępczości w Polsce Wykład 8 Egzamin 5
 4 Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa Konwersatorium 8 Zal. na ocenę 2
 5 Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych Konwersatorium 8 Egzamin 3
 6 Prawa i obowiązki pokrzywdzonego Konwersatorium 8 Zal. na ocenę 4
 7 Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie Konwersatorium 12 Zal. na ocenę 3
 8 Biały wywiad Konwersatorium 8 Zal. na ocenę 3
 9 Przestępczość gospodarcza Konwersatorium 8 Egzamin 3
 10 Przestępstwa na szkodę UE Wykład 8 Zal. na ocenę 2
 11 Wizerunek przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych Wykład 8 Egzamin 4
 12 Oszustwa finansowe Wykład 8 Egzamin 4
 13 Korupcja i pranie pieniędzy Konwersatorium 10 Egzamin 4
 14 Metody wczesnego wykrywania i przeciwdziałania działaniom na szkodę przedsiębiorstwa Wykład 8 Egzamin 3
 15 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Konwersatorium 10 Zal. na ocenę 2
 16 Bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego Konwersatorium 10 Zal. na ocenę 2
 17 Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych Konwersatorium 10 Zal. na ocenę 2
 18 Ochrona własności intelektualnej Wykład i ćwiczenia 8+8 Zal. na ocenę 2
 19 Bezpieczeństwo współczesnego państwa Wykład 8 Zal. na ocenę 3
 20 Strategia i decydowanie w obszarze bezpieczeństwa Wykład 8 Zal. na ocenę 2