Home » Kierunki studiów » Administracja Rządowa i Samorządowa

Administracja Rządowa i Samorządowa

We współczesnym państwie przywiązuje się dużą wagę do jakości kadr administracji publicznej. Zwiększa się rola wykształcenia i przygotowania zawodowego. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej ale i kwestiami kontrowersyjnymi oraz mającymi znaczenie praktyczne.

Studium adresowane jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Studium trwa dwa semestry i obejmuje łącznie 212 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz praktyków administracji rządowej i samorządowej. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie.

Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Nauk Politycznych o specjalności administracja rządowa i samorządowa uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych.

Dowodem ukończenia Podyplomowego Studium jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2006 roku ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

Blok ogólny – General programme

lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Integracja europejska, prawo i instytucje europejskie

Konwersatorium

16

Zal. na ocenę

3

2.

Nauka o polityce

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

3.

Psychologia polityki

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

2

4.

Socjologia

Konwersatorium

12

Zal.

1

5.

Współczesne systemy polityczne, system polityczny RP

Konwersatorium

20

Zal. na ocenę

4

6.

Marketing polityczny

Konwersatorium

12

Zal.

2

7.

Współczesna myśl polityczna

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

8.

Administracja publiczna

Wykład

12

Egzamin

4

9.

Historia państwa i prawa w XX wieku

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

3

10.

Podstawy organizacji i zarządzania

Konwersatorium
e-learning

8

Zal.

2

11.

Ustrój samorządu terytorialnego

Konwersatorium
e-learning

12

Zal. na ocenę

3

 

Administracja Rządowa i Samorządowa – Central and Local Administration

lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Zamówienia publiczne

Warsztat

8

Zal

3

2.

Kontrola administracji

Konwersatorium

12

Zal. na ocenę

6

3.

Etyka w administracji publicznej

Warsztat
e-learning

10

Zal. na ocenę

4

4.

Służba cywilna

Konwersatorium
e-learning

12

Egzamin

4

5.

Finanse publiczne

Warsztat

4

Zal.

3

6.

Prawo administracyjne

Konwersatorium

8

Zal.

3

7.

PR instytucji publicznej

Warsztat

6

Zal.

3

8.

Decyzje rządowe

Konwersatorium

8

Zal. na ocenę

4