Home » Kadra

Kadra

prof-dr-hab-Stanislaw_Sulowskiprof. UW dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-1995 pełnił funkcję konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu. Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW w latach 2005-2016. Członek Rady Programowej Center Francais de Berlin w Berlinie. Zastępca Redaktora Naczelnego „Przeglądu Europejskiego”. Członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu stosunków międzynarodowych”. Członek Zespołu Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej i ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 


 

g_rydlewski

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

Profesor tytularny. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978). Politolog i administratywista; specjalista w zakresie współczesnych systemów politycznych i administracyjnych, relacji między polityką i administracją, a także instytucjonalnych, proceduralnych i kadrowych problemów oraz jakości decydowania w instytucjach władzy i administracji publicznej w Polsce i innych państwach europejskich. Koncentruje się na zagadnieniach decydowania politycznego i publicznego.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych, kierownik Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej w INP Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad stu publikacji na temat rządzenia i administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz decydowania publicznego. Przez ponad dziesięć lat aktywny w administracji rządowej, m.in. jako sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów (1993-1994), sekretarz Rady Ministrów (1995-96), szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1997), szef doradców Prezesa Rady Ministrów (2001-2005), konsultant OECD (1996-1997), przedstawiciel Polski na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej, członek Rady Służby Cywilnej (1999-2006).


 

prof_dr_hab_Jolanta_Itrich_Drabarekprof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Kierownik studiów podyplomowych INP w latach 2007-2016. Pracownik naukowy w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracowała w administracji publicznej, m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, szef Doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP oraz członek Komisji ds. Postępowania Kwalifikacyjnego do Służby Cywilnej. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów od VI 2012 r. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010; Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, „Studia Politologiczne” 2011, nr 20, Warszawa 2012, Służba cywilna w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2013.


 

prof_dr_hab_Izabela_Malinowska prof. UW dr hab. Izabela Malinowska

Absolwentka wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1978). Doktor nauk humanistycznych (1986). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008).
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW, obecnie w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. Były wicedyrektor INP (1998-2005), a następnie wicedyrektor CSSTiRL (2005-2008). Była wiceprzewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UW (2002-2008), a od 2009 r. członek Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników UW. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WDiNP UW. Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia w INP UW oraz w CSSTiRL UW. Autorka ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych. W latach 2007-2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2013 r. autorka ekspertyzy dla Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników samorządu terytorialnego. Przewodnicząca Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.


 

dr habdr_hab_Ewa_Maria_Marciniak. Ewa Maria Marciniak

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW. Jest również pracownikiem naukowo -dydaktycznym INP. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, rzeczoznawca MEN d.s. podręczników szkolnych.Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, marketing polityczny, zachowania wyborcze, media i polityka oraz komunikacja interpersonalna.

 


 

dr hab. Tomasz Słomka

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych ds. dydaktycznych. W l. 2005-2016 kierownik studiów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog – ustrojoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Systemów Politycznych) i wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1996). Doktorat uzyskał w 2004 r. na podstawie rozprawy Model prezydentury w Polsce po 1989 roku na tle porównawczym wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa), zaś stopień doktora habilitowanego w roku 2014, na podstawie monograficznego cyklu publikacji Tożsamość konstytucyjna Polski po 1944 r. Specjalizuje się w problematyce systemu rządów w Polsce, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej, instytucji współczesnej głowy państwa (ze szczególnym uwzględnieniem Prezydenta RP) oraz współczesnego konstytucjonalizmu i bezpieczeństwa konstytucyjnego państwa. Autor i redaktor naukowy ponad sześćdziesięciu artykułów i książek, m.in. monografii Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze (Warszawa 2005) oraz Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku (współautor W. Jakubowski; Warszawa 2012). Przez ponad dziesięć lat był jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W 2009 r. zwycięzca rankingu najlepszych polskich wykładowców (ogłoszonego przez miesięcznik studencki „Dlaczego”). Członek kolegów redakcyjnych pism naukowych „Społeczeństwo i Polityka”, „E-Politikon” i „Political Preferences”.


 

dr hab. Bartłomiej Zdaniuk

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1999) i Międzynarodowego Studium Nauk Politycznych Institut d’Études Politiques (SCIENCES PO) de Paris (2001). Doktor nauk politycznych (2003). Adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej INP i Pełnomocnik Dziekana WDiNP UW ds. Mobilności. Przewodniczący IPSA RC 13: „Demokratyzacja w perspektywie porównawczej” (od 2016 r.).

 


 

dr_Andrzej_Barcikowskidr Andrzej Barcikowski

Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W okresie 1995–1996 dyrektor biura rady nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju. W latach 1996–1997 dyrektor generalny w URM oraz szef zespołu doradców premiera Włodzimierza Cimoszewicza. W 1997 szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. W 2001 wicedyrektor Departamentu Organizacji w BRE Banku S.A. Wszedł w skład kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a także w skład kolegium Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 2001-2002 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2002 do 2005 roku szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pozostał członkiem Rady Konsultacyjnej ABW. Od 2010 roku jest dyrektorem Departamentu Ochrony Narodowego Banku Polskiego. W 2011 roku uzyskał Odznakę Honorową imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota”.


 

dr_Tomasz_Bialekppłk rez. dr Tomasz Białek

Dyrektor Departamentu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wieloletni oficer Biura Ochrony Rządu. Absolwent zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na kierunku rozpoznawczym, a także politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w warszawskiej SGH z zakresu służby zagranicznej, w Asia-Pacific Center for Security Studies w USA z zakresu zintegrowanego przeciwdziałania terroryzmowi oraz z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Galillee College w Izraelu. Autor książki „Terroryzm – manipulacja strachem”. Specjalizacja naukowa: terroryzm, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.


 

dr_Bartlomiej_Biskupdr Bartłomiej Biskup

Doktor nauk humanistycznych. Absolwent, a obecnie pracownik i wykładowca Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami marketingu politycznego. Prowadzi m. in. zajęcia z public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Od 1999 roku związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m. in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. Od 1994 roku przygotowuje i realizuje kampanie wyborcze jako doradca sztabów wyborczych i kandydatów. Od 1997 roku prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami. Jako ekspert od komunikowania politycznego i PR jest częstym komentatorem wydarzeń politycznych i społecznych w ogólnopolskich i regionalnych programach telewizyjnych, radiowych, prasie oraz portalach internetowych.


 

dr_ryszard_grodzickidr Ryszard Grodzicki

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów. W latach 1993–1997 poseł na Sejm. Przewodniczył Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, zasiadał w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W okresie 1998-2002 radny sejmiku mazowieckiego.


 

dr_Blazej_Pobozydr Błażej Poboży

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW. Adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej INP. Kierownik studiów II stopnia na kierunku Politologia. Redaktor naczelny portalu Polityka Warszawska. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia polityczna Polski, nowe ruchy społeczne, polska scena polityczna, polskie partie polityczne.

 


 

dr_Daniel_Przastekdr Daniel Przastek

Prodziekan WNPiSM oraz pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych. Stypendysta Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo (USA). W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Współpracował z Instytutem Teatralnym w Warszawie, gdzie przygotował w 2007 roku wystawę Teatr stanu wojennego. Współtwórca studenckiego zespołu „Teatr i Polityka” z którym stworzył siedem spektakli teatralnych. W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej współpracował jako dramaturg, przy produkcji Orestei Iannisa „Xenakisa”. W 2011 roku współpracował przy realizacjach spektakli Awantura warszawska w Muzeum Powstania Warszawskiego, Prolog Czesława Miłosza w Instytucie Teatralnym w Warszawie i Hotel «Savoy» Józefa Rotha w Teatrze Nowym w Łodzi. Współautor projektu laboratorium naukowo-artystycznego w Teatrze Polskim w Warszawie Pięć polskich mów.


 

dr_Mariusz_Sokolowskidr Mariusz Sokołowski

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, doktor nauk humanistycznych. Do 2003 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2007 roku zdobył prestiżową nagrodę w pierwszej edycji konkursu PRotony, w kategorii „Rzecznik prasowy”. W 2010 roku nominowany do pierwszej trójki prestiżowego konkursu „Człowieka Briefu 2010” w kategorii „Człowiek PR-u Briefu 2010”. W 2012 otrzymał tytuł „Lew PR Instytucji Publicznych 2012” – prestiżowej nagrody Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor wielu publikacji dotyczących problematyki współpracy Policji ze środkami masowego przekazu i społeczeństwem, a także współczesnych systemów bezpieczeństwa w Europie.


 

Olaf_Truszczynskidr płk Olaf Truszczyński

W latach 1993-1994 służył w misji pokojowej UNIFIL-LIBAN. W latach 1996 i 1997 ukończył dwa międzynarodowe kursy badania wypadków lotniczych. Pierwszy – cywilny w International Institute of Aviation Safety, Sztokholm, Szwecja, a drugi-wojskowy w Royal Air Force Bentley Priori, Wielka Brytania. W 1998 r obronił doktorat. W 2003 r. otrzymał nominację na Komendanta Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. 01.05.2004 uzyskał specjalizacje z psychologii klinicznej. 1.07.2004 r. otrzymał nominację na Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Krajowy Koordynator psychologii klinicznej w dziedzinie obronności (nominacja Ministra Zdrowia na wniosek Ministra Obrony Narodowej)- od 2009 do dziś. Przewodniczący polskiej delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej do Human Factors and Medicine Panel, Research and Technology Organisation NATO- od 01-01-2009 do dziś.


 

kpr_Piotr_Niemczykkpt. Piotr Niemczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój. Był dyrektorem Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Były ekspert sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Sprawował również funkcję doradcy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki . Był doradcą Komisji ds. Służb Specjalnych oraz wszedł w skład nowo powołanej rady konsultacyjnej przy ABW. Prowadzi działalność gospodarczą w ramach firmy Niemczyk i Wspólnicy Sp. z o.o., zajmując się doradztwem w zakresie spraw bezpieczeństwa i wywiadu konkurencyjnego.


 

K. Mroczka - zdjęciedr Kamil Mroczka

Doktor nauk społecznych, politolog, administratywista i praktyk zarządzania. Słuchacz na studiach Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Pracował w administracji rządowej m.in. jako kierownik Oddziału Zarządzania Kadrami i zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, a także dyrektor Biura Kadr i Logistyki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktualnie zatrudniony na stanowisku dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem w administracji publicznej, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem publicznym oraz prawie urzędniczym. Jest autorem, współautorem kilkunastu artykułów i monografii m.in. .: Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa [2015], Służba cywilna w Polsce [Warszawa 2013], Administracja rządowa XXI wieku. Szanse, wyzwania i zagrożenia [Warszawa 2011, 2012], Służba cywilna w Polsce. Ciągłość i zmiany w aktach prawnych [Warszawa 2012].


 

mgr-lmt

mgr Łukasz Małecki-Tepicht

Absolwent i doktorant nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W sektorze publicznym pracuje od 2003 roku. Pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostce podległej Ministrowi Rozwoju Regionalnego – Centrum Projektów Europejskich. Obecnie pracuje w komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwa Sprawiedliwości. Był uczestnikiem misji obserwacyjnych wyborów na Ukrainie, prezydenckich w 2004 roku oraz parlamentarnych 2007 roku, z ramienia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE ODIHR).

Jest Dyplomowanym Audytorem Sektora Publicznego (Certified Government Auditing Professional), członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu i Administracji Instytutu Zarządzania przez Wartości. Przeprowadzał szkolenia z zakresu etyki oraz audytu dla instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.